Cursul are ca obiectiv familiarizarea studenților cu noțiunile elementare de ecologie urbană, cu precizarea că gradul de detaliere a fiecărei problematici depinde de specificul auditoriului.

Obiectivul general al disciplinei:

 • Familiarizarea studenților cu procesele specifice ecologiei urbane;
 • Asigurarea unui bagaj de cunoștințe şi competente în domeniu care să ofere studenților posibilitatea cunoașterii manifestărilor orașului ca sistem ecologic, dar şi alternativa intervenției, în funcție de interesele urmărite.

Obiectivele specifice:

 • Formarea unor competente practice şi a unei educații informaționale în domeniul ecologiei urbane.
 • Să înțeleagă cum funcționează un oraș circular;
 • Să înțeleagă că mijloacele multimedia pot influenta atitudinea și reacția societății şi că pot schimba percepția oamenilor asupra unei situații;

Competențe profesionale dobândite:

 • Înțelegerea principalelor noțiuni, concepte, principii şi metode folosite în ecologie
 • Înțelegerea organizării materiei vii şi abordarea holistică a problemelor de mediu
 • Înțelegerea metodelor de analiză a mediului în cazul ecosistemelor urbane
 • Utilizarea informațiilor climatologice în peisagistică, urbanism, şi domenii conexe
 • Utilizarea corectă a vocabularului tehnic şi a termenilor de specialitate.
 • Realizarea de activități de simulare a diferite scenarii, interpretarea și analizarea datelor și elaborarea unor previziuni.

Competențe transversale dobândite:

 • Cunoașterea manifestărilor majore care caracterizează universul urban
 • Înțelegerea particularităților ecologiei urbane
 • Perceperea modalității în care mediul extern si antropic poate influenta derularea si evoluția urbană.
 • Participarea la activitățile de studiu si realizarea sarcinilor în mod eficient şi responsabil cu respectarea legislației şi deontologiei specifice domeniului.
 • Realizarea unor activități în echipă multidisciplinară pentru îndeplinirea obiectivelor propuse.
 • Utilizarea instrumentelor informatice in context interdisciplinar
 • Demonstrarea spiritului de inițiativă şi acțiune pentru actualizarea cunoștințelor profesionale, economice si ecologice.