Cadrele didactice din grupul țintă își vor îmbunătăți nivelul de competențe în ceea ce priveşte conţinutul educaţional inovator şi resursele de predare moderne şi flexibile. Acestea vor participa la cursuri de formare, care le vor asigura accesul la instrumente de perfecționare și vor dobândi competențe suplimentare pe care le vor aplica în redactarea fișelor disciplinelor și în implementarea activităților din proiect aferente susținerii ulterioare de cursuri inovatoare, interactive. De asemenea, mobilitățile efectuate de cadrele didactice la universități de prestigiu din străinătate vor contribui la îmbunătățirea strategiilor didactice prin aplicarea de metode inovative de predare-evaluare, realizarea de servicii suport pentru studenți, promovarea învățării bazate pe contexte reale de acțiune sau învățare colaborativă.

Formarea cadrelor didactice prin acțiuni de perfecționare profesională specializată se va derula pe 3 paliere:

I. 2 cursuri de formare specifică organizate modular (e-learning și blended learning; tehnici de predare moderne);

II. stagii de perfecționare la agenți/colaboratori economici;

III. program de schimb de experiență și bune practici la instituții de învățământ superior din străinătate, prin valorificarea colaborărilor Erasmus+.

Studenții din anii terminali licență/master se vor înscrie la cursurile transversale cu caracter aplicativ în funcție de aspirațiile lor în ceea ce privește dobândirea de competențe transversale suplimentare care sa le faciliteze o mai bună integrare pe piața muncii. Aceștia vor beneficia în egală măsură de obținerea unei diplome/certificat de absolvire care să ateste competențele dobândite. Simultan, cursurilor transversale nou dezvoltate le vor fi repartizate credite suplimentare (5 credite/curs), care vor fi consemnate în foaia matricolă, iar competențele dobândite vor fi detaliate în suplimentul descriptiv la diploma de absolvire (diplomă de licență sau diplomă de master). Studenții/masteranzii din grupul țintă vor beneficia astfel de diversificarea ofertei educaționale prin introducerea cursurilor complementare, care promovează experienţe de învăţare de calitate și facilitează integrarea lor în planul socio-economic. În consecință, studenții/masteranzii din grupul țintă își vor forma competențe socio-emoționale și vor beneficia de servicii de facilitare a învățării, respectiv construirea de aspirații ocupaționale.

Studenții vor beneficia de:

I. 6 cursuri transversale (1.Educatie Antreprenoriala; 2.Ecologie urbana; 3.Ecologie rurala; 4.SEO–Competențe digitale; 5.Tehnici de comunicare și negociere în afaceri; 6.Etnografie și folclor) bazate pe strategii didactice interactive și flexibile;

II. practică la agenți socio-economici, pe baza unor protocoale de colaborare, care va consta în: organizarea vizitelor de studiu/stagiilor de practică; organizarea de workshop-uri cu aplicație practică (sesiuni de întrebări și răspunsuri, exerciții, rezolvare de probleme – problem-solving, simulări, task achievement – stabilirea temei și a sarcinii de lucru, realizarea produsului, expunerea produsului); utilizarea instrumentului firmă de exercițiu/întreprindere simulată ca metodă interactivă de învățare pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial; livrarea de know-how și exemple de bună practică dinspre colaboratori către studenți;

III. consiliere profesională în sesiuni individuale (autocunoaștere și evaluare; evaluarea încrederii de sine a participantului, dar și deprinderea și exersarea unor metode de creștere a încrederii; analiză de piață cu rolul de a înțelege piața muncii și cererea angajatorilor; evaluarea ocupațiilor; tehnici de căutare a unui loc de muncă);

IV. renovarea și dotarea unor spații de cazare (unități locative de tip garsonieră).

Cursanții vor participa la întâlniri cu personal implicat în dezvoltarea programelor de studii terțiare non-universitare în direcția corelării ofertei educaționale a universității cu nevoile specifice ale mediului de afaceri local. Motivația înmatriculării cursanților în treapta de educație terțiară non-universitară din cadrul colegiului tehnic este dată de: obținerea unui certificat de calificare profesională, de efectuarea stagiilor practice la agenți economici, de posibilitatea angajării post-absolvire la partenerii economici.

Cursanții vor beneficia de:

I. 3 programe de studii terțiare non-universitare: Tehnician silvic (2 ani), Maistru mecanic agricol (1,5 ani) si Tehnician in prelucrarea carnii si a laptelui (1,5 ani);

II. consiliere profesională în sesiuni individuale (autocunoaștere și evaluare; evaluarea încrederii de sine a participantului, dar și deprinderea și exersarea unor metode de creștere a încrederii; analiză de piață cu rolul de a înțelege piața muncii și cererea angajatorilor; evaluarea ocupațiilor; tehnici de căutare a unui loc de muncă);

III. renovarea și dotarea unor spații de cazare (unități locative de tip garsonieră); IV. acordarea de stimulente lunare ca instrument de sprijin financiar (burse de studii de 300 lei/lună).