Subactivitatea corespunde urmatoarelor activitati din Ghidul Solicitantului: Perfectionarea profesionala specializata pentru personalul didactic din învatamântul tertiar universitar si nonuniversitar organizat în cadrul institutiilor de învatamânt superior acreditate în ceea ce priveste continutul educational inovator si resursele de învatare moderne si flexibile, inclusiv prin parteneriate cu agenti economici, stagii de pregatire la agenti economici, programe de schimb de experienta si diseminare de bune practice.

Dezvoltarea si pilotarea furnizarii de cursuri cu o componenta aplicativa adresate studentilor din ciclul de studii de licenta/master, cu scopul cresterii angajabilitatii absolventilor.

Dezvoltarea, autorizarea si pilotarea furnizarii de programe de studii adresate cursantilor din cadrul colegiilor universitare organizate in cadrul institutiilor de învatamânt superior acreditate

Instituirea si utilizarea unor pachete integrate de masuri de asistenta educationala si sprijin financiar care sa includa, de exemplu: burse de studii/sprijin financiar, mobilitati, constituirea de retele si comunitati virtuale de studii la distanta etc., a caror acordare va fi conditionata de continuarea studiilor, în vederea cresterii numarului de cursanti si de absolventi din învatamântul tertiar.

Dezvoltarea si pilotarea furnizarii de cursuri cu o componenta aplicativa adresate studentilor din ciclul de studii de licenta/master, cu scopul cresterii angajabilitatii absolventilor Se va organiza o sesiune de informare privind beneficiile si necesitatea perfectionarii cadrelor didactice în concordanta cu cerintele actuale ale pietei muncii. Sesiunea de informare va consta în prezentarea aspectelor cheie în ceea ce priveste privind beneficiile si necesitatea perfectionarii cadrelor didactice în concordanta cu cerintele actuale ale pietei muncii. Se va focaliza astfel pe importanta flexibilizarii, modernizarii si inovarii metodelor de predare în particular si a actului educational în general, pentru a creste implicarea si interesul beneficiarilor de educatie, pentru a obtine un feedback viabil din partea acestora si pentru a cultiva competente care le sunt necesare studentilor/absolventilor pentru a se adapta la si a se integra în contextul socioeconomic actual.

Sesiunea de informare va consta în:

1. sustinerea de prezentari Power Point cu aspectele cheie;

2. rularea de interviuri cu solicitanti de competente (agenti socio-economici ca potential angajatori) si beneficiari de competente (studenti sau absolventi integrati sau neintegrati pe piata muncii);

3. prezentarea de exemple de bune practici/povesti de succes (descriptiv sau video);

4. sesiune de întrebari si raspunsuri cu invitati din mediul socioeconomic;

5. networking.

În consecinta, se va realiza selectia grupului tinta 1 – personal didactic si a grupului tinta 2 – personal implicat în dezvoltarea de programe de studii. În acest sens, pe baza Metodologiei de recrutare si selectie a GT, se vor derula procedurile de înscriere în GT, pe baza de voluntariat, a cadrelor didactice interesate (completarea formularelor de înscriere si a declaratiilor anexe). Toate candidaturile depuse vor fi verificate, prin prisma îndeplinirii cumulative a conditiilor de eligibilitate. Ulterior, vor fi selectate 35 cadre didactice din învatamântul tertiar universitar si 10 cadre didactice implicate în dezvoltarea de curricula (GT 1 – total 45 cadre didactice) si 10 cadre didactice din învatamântul tertiar non-universitar (GT 2). Expertul selectie GT va actiona asadar pe urmatoarele paliere: informare,suport întocmire documentatie pentru înscrierea in GT, validarea candidaturilor.

În mod similar, se va organiza o sesiune de informare privind beneficiile si necesitatea dobândirii de competente transversale si socio-emotionale pentru studentii din anii terminali. Sesiunea de informare va consta în prezentarea aspectelor cheie în ceea ce priveste privind beneficiile si necesitatea dobândirii de competente transversale si socio-emotionale în vederea sporirii sanselor de angajare în particular si dezvoltarii multilaterale ca indivizi complecsi în general. Se va focaliza astfel pe competentele care le sunt necesare studentilor/absolventilor pentru a se adapta la si a se integra în contextul socio-economic actual.

Sesiunea de informare va consta în:

1. sustinerea de prezentari Power Point cu aspectele cheie;

2. rularea de interviuri cu solicitanti de competente (agenti socio-economici ca potential angajatori) si beneficiari de competente (studenti sau absolventi integrati sau neintegrati pe piata muncii);

3. prezentarea de exemple de bune practici/povesti de succes (descriptiv sau video);

4. sesiune de întrebari si raspunsuri cu invitati din mediul socio-economic;

5. Networking – triada solicitanti de competente (angajatorii), furnizori de competente (cadrele didactice) si beneficiari de competente (studentii).

Subsecvent, se va realiza selectia grupului tinta 3 – studenti la programele de licenta/ master din ultimul an de studiu. Astfel, pe baza Metodologiei de recrutare si selectie a GT, se vor derula procedurile de înscriere în GT, pe baza de voluntariat, a studentilor interesati (completarea formularelor de înscriere si a declaratiilor anexe). Toate candidaturile depuse vor fi verificate, prin prisma îndeplinirii cumulative a conditiilor de eligibilitate. Ulterior, vor fi selectati 300 studenti la programele de licenta/master din ultimul an de studiu (GT 3). Expertul selectie GT va actiona asadar pe urmatoarele paliere: informare,suport întocmire documentatie pentru înscrierea in GT, validarea candidaturilor.

Nu în ultimul rând, se va organiza o sesiune de informare privind beneficiile si necesitatea dobândirii de competente suplimentare în relatie cu cerintele pietei muncii pentru potentialii cursanti. Sesiunea de informare va consta în prezentarea aspectelor cheie în ceea ce priveste privind beneficiile si necesitatea dobândirii de competente suplimentare în relatie cu cerintele pietei muncii si sectoarele economice competitive. Se va focaliza astfel pe competentele care le sunt necesare cursantilor pentru a se adapta la si a se integra în contextul socio-economic actual.

Sesiunea de informare va consta în:

1. sustinerea de prezentari Power Point cu aspectele cheie;

2. prezentarea de exemple de bune practici/povesti de succes (descriptiv sau video);

3. sesiune de întrebari si raspunsuri cu invitati din mediul socio-economic;

4. networking).

Astfel, în ceea ce priveste selectarea grupului tinta 4 – cursanti, pe baza Metodologiei de recrutare si selectie a GT, se vor derula procedurile de înscriere în GT, pe baza de voluntariat, a potentialilor cursanti interesati (completarea formularelor de înscriere si a declaratiilor anexe). Toate candidaturile depuse vor fi verificate, prin prisma îndeplinirii cumulative a conditiilor de eligibilitate. Ulterior, vor fi selectati 60 cursanti, din rândul absolventilor de liceu cu sau fara diploma de bacalaureat (GT 4). Expertul selectie GT va actiona asadar pe urmatoarele paliere: informare,suport întocmire documentatie pentru înscrierea in GT, validarea candidaturilor.

Ulterior, înmatricularea în primul an de studii a cursantilor din grupul tinta selectat se va face la forma cu frecventa, acestia încheind contracte de scolarizare. Pe durata de implementare a proiectului, taxa de admitere la colegiu va fi asigurata de Solicitant. Acesta va elabora de asemenea o metodologie proprie de admitere, avizata de Consiliul de Administratie si aprobata prin hotarârea Senatului universitatii. Vor fi înmatriculati în primul an de studiu câte 20 cursanti/program de studii.

Ca instrument de sprijin financiar vor fi acordate stimulente lunare cursantilor provenind din mediul rural (ca si grup vulnerabil sau persoane defavorizate). Astfel, 12 cursanti înmatriculati în primul an în unul din cele 3 programe de studii tehnice (reprezentând 20% din totalul GT4) vor primi burse de studii în valoare de 300 lei/luna.

Expertii Tehnici Grup tinta vor asigura buna implementare a acestei activitati, prin mai multe responsabilitati cheie: popularizarea în rândul grupului tinta a oportunitatilor de dezvoltare oferite în cadrul proiectului; informarea ,membrilor grupului tinta cu privire la activitatile din proiect; evidentierea drepturilor si obligatiilor aferente participarii la proiect; asistenta în întocmirea si colectarea documentelor necesare înscrierii în grupul tinta; coordonarea sesiunilor de informare a grupului tinta; tinerea evidentei membrilor grupului tinta; monitorizarea progresului fiecarui membru al grupului tinta; oferirea de asistenta în ceea ce priveste întocmirea dosarelor pentru bursele de sprijin participare la oferta educationala din cadrul proiectului; monitorizarea gradului de motivare a membrilor grupului tinta; furnizarea de date despre membrii grupului tinta catre ceilalti membri ai echipei de implementare, în functie de necesitati. Crearea premiselor pentru atragerea grupului tinta.

Subactivitatea contribuie la succesul proiectului deoarece:

-Se asigura în acest fel alcatuirea grupurilor tinta care fac obiectul actiunilor de perfectionare specializata.

-Se creeaza premisele pentru atragerea grupului tinta.

-Creste gradul de constientizare a studentilor în ceea ce priveste propriile nevoi, precum si necesitatile existente pe piata muncii;

-Se creeaza premisele pentru realizarea tranzitiei catre piata muncii.

-Se asigura alcatuirea grupului tinta care face obiectul programelor de studii din învatamântul tertiar tehnic.

-Se consolideaza pachetului de masuri de asistenta educationala;

-Se creste gradul de constientizare a studentilor în ceea ce priveste propriile nevoi, precum si necesitatile existente pe piata muncii; crearea premiselor pentru realizarea tranzitiei catre piata muncii.